CONTACT

Founder: Xie Yiyuan
Chairman: Li Tiemei 
General Manager: Zhou Xiaolan
T:0086-21-65012581
F:0086-21-55571050
Email:xyy@jianghuchemical.com